ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถีชดเชยวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)

คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันศุกร์ที่ 4 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2563 กระทรวงคมนาคมได้มีแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในช่วงวันหยุดชดเชยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษบางนา - ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี การทางพิเศษฯ จึงได้กำหนดยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงวันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 24.00 นาฬิกา เป็นระยะเวลา 6 วัน