ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31/05/2562 ประเภท : XD

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  กระทรวงการคลัง 457,000,000 10.00
2.  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 171,300,000 3.75
3.  AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P 164,000,000 3.59
4.  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 120,167,500 2.63
5.  มหาวิทยาลัยมหิดล 115,574,500 2.53
6.  บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 99,336,500 2.17
7.  กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ 96,200,000 2.11
8.  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 90,000,000 1.97
9.  ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 86,000,000 1.88
10.  สำนักงานประกันสังคม 69,894,000 1.53
11.  บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 66,800,000 1.46
12.  บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 65,000,000 1.42
13.  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 60,000,000 1.31
14.  บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 50,860,200 1.11
15.  กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 50,000,000 1.09
16.  ธนาคาร ออมสิน 50,000,000 1.09
17.  กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส 48,328,700 1.06
18.  CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 46,120,000 1.01
19.  บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) 42,622,800 0.93
20.  กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 38,775,000 0.85
21.  บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) 35,783,900 0.78
22.  ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) 35,033,200 0.77
23.  บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) 26,780,000 0.59