การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

รายงานการประชุม ดาวน์โหลดภาษาไทย ดาวน์โหลดภาษาอังกฤษ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หนังสือเชิญประชุม ดาวน์โหลดภาษาไทย ดาวน์โหลดภาษาอังกฤษ
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย:
1. รายงานประจำปี 2562
2. งบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
3. การจ่ายเงินปันผลในรอบปีบัญชี สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทํางานของผู้สอบบัญชี
5. ข้อกำหนดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
6. เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ
7. ข้อมูลของบุคคลที่กองทุนรวมเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหน่วยลงทุน
8. หนังสือมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
  • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
9. แผนที่สถานที่ประชุม