วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
31 มีนาคม 2562 46,128,017,859.38 10.0936
31 ธันวาคม 2561 46,040,785,817.40 10.0745
30 ตุลาคม 2561 45,729,665,626.12 10.0064