ทางพิเศษฉลองรัช

ทางพิเศษฉลองรัช
เดือน จํานวนรถ
(ล้านคัน)
จํานวนรถต่อวัน
(ล้านคัน)
หมายเหตุ
มิ.ย. 2563 6.09 0.203  
พ.ค. 2563 4.96 0.160  
เม.ษ. 2563 3.61 0.120  
มี.ค. 2563 5.84 0.188  
ก.พ. 2563 6.85 0.236  
ม.ค. 2563 7.27 0.234  
ธ.ค. 2562 7.17 0.231  
พ.ย. 2562 7.42 0.247  
ต.ค. 2562 7.39 0.238  
ก.ย. 2562 7.34 0.245  
ส.ค. 2562 7.68 0.248  
ก.ค. 2562 7.45 0.240  
มิ.ย. 2562 7.39 0.246  
พ.ค. 2562 7.34 0.237  
เม.ย. 2562 6.81 0.227  
มี.ค. 2562 7.79 0.251  
ก.พ. 2562 6.90 0.246  
ม.ค. 2562 7.40 0.239  
ธ.ค. 2561 7.25 0.234  
พ.ย. 2561 7.46 0.249  
ต.ค. 2561 0.77 0.258 เริ่มเข้าลงทุน วันที่ 29 ต.ค. 61

ทางพิเศษบูรพาวิถี

ทางพิเศษบูรพาวิถี
เดือน จํานวนรถ
(ล้านคัน)
จํานวนรถต่อวัน
(ล้านคัน)
หมายเหตุ
มิ.ย. 2563 4.07 0.136  
พ.ค. 2563 3.27 0.105  
เม.ย. 2563 2.44 0.081  
มี.ค. 2563 3.99 0.129  
ก.พ. 2563 4.54 0.157  
ม.ค. 2563 4.90 0.158 รวมจำนวนรถที่ได้รับยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษช่วงปีใหม่ วันที่ 1 - 3 ม.ค. 63 จำนวนประมาณ 0.41 ล้านคัน
ธ.ค. 2562 4.96 0.160 รวมจำนวนรถที่ได้รับยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษช่วงปีใหม่ วันที่ 27 - 31 ธ.ค. 62 จำนวนประมาณ 0.78 ล้านคัน
พ.ย. 2562 4.89 0.163  
ต.ค. 2562 5.09 0.164  
ก.ย. 2562 4.78 0.159  
ส.ค. 2562 4.97 0.160  
ก.ค. 2562 4.85 0.156  
มิ.ย. 2562 4.76 0.159  
พ.ค. 2562 4.97 0.160  
เม.ย. 2562 5.00 0.167 รถที่ได้รับยกเว้นค่าผ่านทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ (10 - 18 เม.ษ. 62) จำนวนประมาณ 1.47 ล้านคัน
มี.ค. 2562 5.26 0.170  
ก.พ. 2562 4.52 0.162  
ม.ค. 2562 4.93 0.159 รถที่ได้รับยกเว้นค่าผ่านทางช่วงเทศกาลปีใหม่ (1 - 3 ม.ค. 62) จำนวนประมาณ 0.48 ล้านคัน
ธ.ค. 2561 5.00 0.161 รถที่ได้รับยกเว้นค่าผ่านทางช่วงเทศกาลปีใหม่ (27 - 31 ธ.ค. 61) จำนวนประมาณ 0.83 ล้านคัน
พ.ย. 2561 4.83 0.161  
ต.ค. 2561 0.50 0.167 เริ่มเข้าลงทุน วันที่ 29 ต.ค. 61