ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
02-470-3200-1
02-470-1996-7

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. ได้รับค่าตอบแทนจากการทาหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
 2. ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัดด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ตลอดจนระมัดระวังดูแลรักษาทรัพย์สินดังเช่นผู้ประกอบวิชาชีพดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
 3. ลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกับบริษัทจัดการในนามผู้ถือหน่วยลงทุน
 4. ลงนามในเอกสารที่รับรองการได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนซึ่งได้ฝากไว้ในบัญชีเงินฝากที่เปิดไว้ที่ธนาคารพาณิชย์เพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม และ/หรือ บัญชีทรัพย์สินหรือบัญชีกองทุนรวมสาหรับการรับโอนหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตามแบบซึ่งบริษัทจัดการกำหนด เพื่อยื่นเอกสารดังกล่าวให้แก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และให้การสนับสนุนการจัดตั้งและการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม การจดทะเบียนเพิ่มทุนครั้งแรก และการจดทะเบียนเพิ่มทุนเพิ่มเติมกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 5. ลงนามในเอกสารที่รับรองการได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนซึ่งได้ฝากไว้ในบัญชีรับฝากหลักทรัพย์ (Escrow Account) และลงนามในเอกสารที่รับรองว่าได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีรับฝากหลักทรัพย์ (Escrow Account) เข้าฝากในบัญชีดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ตามแบบซึ่งบริษัทจัดการกำหนดเพื่อยื่นเอกสารดังกล่าวให้แก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และให้การสนับสนุนการจดทะเบียนเพิ่มทุนเพิ่มเติมกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 6. กำกับดูแล ตรวจสอบ และถ่วงดุลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหลักทรัพย์ และโครงการจัดการกองทุนรวม ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตาม ให้แจ้งสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
 7. จัดทารายงานโดยละเอียดเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทาการ หรืองดเว้นกระทาการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหลักทรัพย์ โดยทั้งนี้ภายใน 5 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
 8. รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่นซึ่งผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้รับฝากไว้
 9. ควบคุม และติดตามดูแลให้การเบิกจ่าย การจ่าย และการส่งมอบเงิน เอกสาร หรือทรัพย์สินอื่นใดของกองทุนรวม เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
 10. จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม
 11. รับเงินค่าขายหน่วยลงทุนเพิ่ม หรือเพิ่มทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากที่เปิดไว้ที่ธนาคารพาณิชย์เพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม
 12. รับเงินจากกองทุนรวมเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวม เพื่อเป็นกลไกในการคุ้มครองการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้มีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองของกองทุนรวม
 13. กากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทจัดการในการประสานงานกับกองทุนรวมเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวม เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
 14. ชำระเงินในกรณีที่มีการจ่ายเงินเพื่อคุ้มครองการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้มีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองของกองทุนรวม ตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการหรือตามคาสั่งของบริษัทจัดการ
 15. รับรองความถูกต้องในการคานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บริษัทจัดการได้คานวณไว้แล้วตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคม และ/หรือกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือโครงการจัดการกองทุนรวมกำหนดไว้
 16. ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าชดเชยความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับคาสั่งจากสานักงาน ก.ล.ต. โดยค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีดังกล่าว ให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวมได้
 17. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน
 18. พิจารณาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนรวม ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) แต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวม ณ เวลาที่มีการได้มาหรือจาหน่ายไปดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม และกฎหมายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ โดยคานึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ (ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม) (ถ้ามี)
 19. พิจารณาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบการเข้าทาสัญญาหรือแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีมูลค่าของสัญญามากกว่า 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) แต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวม ณ เวลาที่มีการเข้าทาสัญญาหรือแก้ไขเพิ่มเติมหรือบอกเลิกสัญญาดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม และกฎหมายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ โดยคานึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ (ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง โดยค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม)
 20. ให้ความเห็นชอบในการที่บริษัทจัดการจัดให้มีการประกันวินาศภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม
 21. พิจารณาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครั้ง โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่า ในขณะนั้นการรับชำระหนี้ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้น
 22. แจ้งให้บริษัทจัดการจัดให้มีการประเมินค่าใหม่โดยพลัน เมื่อผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ หรือเมื่อเห็นว่าจำเป็นต้องประเมินค่าใหม่เพื่อกองทุนรวม
 23. ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง (ในกรณีที่กระทรวงการคลังยังคงเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแต่เพียงผู้เดียว)
 24. แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์เกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทุนรวมในรายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา หรือตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ กำหนด
 25. พิจารณาให้ความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่
 26. ให้ความเห็นชอบการทาธุรกรรมเพื่อกองทุนรวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายหลักทรัพย์
 27. ดำเนินการให้มีการรับหรือชำระเงินจากบัญชีของกองทุนรวมภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการร้องขออย่างสมเหตุสมผล ทั้งนี้ โดยต้องเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม และ/หรือข้อกำหนดของเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง (ตามแต่กรณี)
 28. ชำระเงินในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผล หรือเงินลดทุนของกองทุนรวม และ/หรือชำระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวมเป็นยอดรวมให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่เจ้าหนี้ตามคาสั่งของบริษัทจัดการ
 29. ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับประโยชน์ของกองทุนรวม หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทานั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทาหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเป็นการดาเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างพอเพียงแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
 30. ในกรณีที่การดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง (ในกรณีที่กระทรวงการคลังยังคงเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแต่เพียงผู้เดียว) หากบริษัทจัดการไม่ดาเนินการขอมติหรือความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง แล้วแต่กรณี ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอานาจดาเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งมติของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง แล้วแต่กรณี ได้
 31. ในกรณีที่มีการเลิกกองทุนรวม หน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ้นสุดเมื่อผู้ชำระบัญชีได้จดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที่การชำระบัญชียังไม่สิ้นสุด ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้
  1. รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
  2. ดูแลตรวจสอบให้ผู้ชำระบัญชีปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้ชำระบัญชีกระทาการหรืองดเว้นกระทาการตามกฎหมายดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรายงานให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า และ
  3. จ่ายเงิน และ/หรือทรัพย์สินอื่นเฉลี่ยคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามคาสั่งของผู้ชำระบัญชี
 32. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
 33. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
 34. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่จะได้กำหนดเพิ่มเติมภายหลังจากที่มีการเพิ่มทุนครั้งอื่นๆ ซึ่งมีนักลงทุนทั่วไปเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

การแต่งตั้ง สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ การเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าตอบแทนผู้ดูแลผลประโยชน์