ผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย TFFIF

บริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
02-686-6100
02-670-0430

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
02-649-2000
02-649-2100

ทั้งนี้ บริษัทจัดการทั้งสองรายตกลงรับทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อร่วมกันรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุน การออก และเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน และจัดการลงทุนของกองทุน รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกองทุน


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ปี 2539 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมมหานคร จำกัด” เริ่มจัดตั้งเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2539 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท (ชำระเต็มจำนวน) โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม จากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2539
ปี 2542 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้เข้าถือหุ้นใหญ่ ร้อยละ 99.99 ส่งผลให้บริษัท เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแห่งเดียวซึ่งมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ และในวันที่ 4 สิงหาคม 2542 บริษัท จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กรุงไทย จำกัด” (KRUNGTHAI Asset Management Company) โดยเรียกชื่อย่อว่า “KTAM” เพื่อให้เป็นที่จดจำได้ง่ายสำหรับลูกค้า คู่ค้า และบุคคลทั่วไป วันที่ 23 ธันวาคม 2542 บริษัท ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท (ชำระแล้วเต็มจำนวน) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของบริษัท ที่มีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือต่อลูกค้า
ปี 2543 ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล จากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2543
ปี 2544 เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด” เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2544 เพื่อให้สะท้อนถึงลักษณะการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนของบริษัท
ปี 2545 แปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 โดยใช้ชื่อว่า “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)”
ปี 2549 ได้รับใบอนุญาตผู้จัดการลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2549
ปี 2556 ย้ายที่ทำการจากอาคารคิวเฮ้าส์ สาทร มายังที่ทำการปัจจุบัน ณ อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
ปี 2557 ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี จากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจัดการกองทุนแห่งแรกของประเทศจดทะเบียนประกอบธุรกิจเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2518 ภายใต้ชื่อเมื่อจดทะเบียนแรกเริ่มว่า "บริษัท กองทุนรวม จำกัด" โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งให้เป็นสถาบันการเงินที่มีส่วนร่วมในการระดม เงินออมจากประชาชนทั่วไปเพื่อพัฒนาตลาดทุนของประเทศ ทั้งนี้ เป็นการร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Corporation หรือ IFC) และได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท "กิจการจัดการลงทุน" เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2518

ในปี 2536 บริษัทได้ดำเนินการขอจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์และได้ รับความเห็นชอบการจดทะเบียนดังกล่าวเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2536 และในปี 2544 บริษัทได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ โดยเปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิม "บริษัทหลักทรัพย์กองทุนรวม จำกัด (มหาชน)" เป็นชื่อใหม่ "บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)" เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2544 ทั้งนี้ เพื่อให้ชื่อของบริษัทสะท้อนถึงลักษณะการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนที่ชัดเจน มีความโดดเด่น และเป็นที่จดจำได้ง่ายสำหรับลูกค้าและนักลงทุนทั่วไป ในขณะเดียวกันบริษัทได้ปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์ (Logo) ของบริษัทใหม่ในโอกาสนี้ด้วย


สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุนรวม