ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30/08/2565 ประเภท : XD

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  กระทรวงการคลัง 457,000,000 10.00
2.  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 163,292,200 3.57
3.  มหาวิทยาลัยมหิดล 116,429,000 2.55
4.  บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 113,398,800 2.48
5.  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 106,208,100 2.32
6.  สำนักงานประกันสังคม 99,428,500 2.18
7.  บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 88,945,200 1.95
8.  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 75,263,300 1.65
9.  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 60,000,000 1.31
10.  บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 59,009,700 1.29