ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษเชื่อมต่อย่านที่อยู่อาศัยทางตอนเหนือของกรุงเทพฯ กับย่านศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ

ทางพิเศษยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร ระยะทาง
28.2 กิโลเมตร
  • เชื่อมต่อเขตที่อยู่อาศัยย่านรามอินทราและทาวน์อินทาวน์เข้ากับทางด่วนไปสู่ย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพฯ
  • ทางเลือกให้ผู้ใช้ทางเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรบนถนนประดิษฐ์มนูธรรม
จัดเก็บค่าผ่านทางในระบบเปิด ซึ่งผู้ใช้ทางชำระค่าผ่านทางที่ด่านทางเข้าในอัตราคงที่ตามประเภทรถ โดยไม่คำนึงถึงระยะทางที่เดินทาง

ปริมาณการจราจรโดยเฉลี่ย

229,833
คันต่อวัน (1)

ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร

350,000
คันต่อวัน (2)

หมายเหตุ:

(1) ข้อมูล 9 เดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2561 จาก กทพ.

(2) ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรอ้างอิงมาจากรายงานประเมินปริมาณจราจรของผู้ประเมินปริมาณการจราจร (โชติจินดา คอนซัลแตนท์)  ซึ่งคำนวณจาก (ก) พฤติกรรมของการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนบนแต่ละช่วงทางพิเศษ (Section) ในปัจจุบัน รวมถึงปริมาณการจราจรและสัดส่วนการขึ้นการลงของแต่ละด่านเก็บค่าผ่านทาง สัดส่วนปริมาณการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนของด่านเก็บค่าผ่านทางบนช่วงทางพิเศษนั้น ๆ ต่อปริมาณการจราจรทั้งวัน เป็นต้น และ (ข) ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรตามทฤษฎีซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานคู่มือความจุงานวิศวกรรมการทาง (Highway Capacity Manual) ที่กำหนดปริมาณการจราจรที่สามารถวิ่งผ่านช่องจราจรต่อชั่วโมงไว้ที่ 2,300 Passenger Car Unit (“PCU”) ต่อชั่วโมงต่อช่องจราจร โดยจะถือว่าปริมาณการจราจรบนทางพิเศษเต็มความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรเมื่อช่วงทางพิเศษเกินกว่ากึ่งหนึ่งของช่วงบนทางพิเศษทั้งหมด มีอัตราส่วนปริมาณการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน (ขาเข้าหรือขาออก) ต่อความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรตามทฤษฎีเท่ากับหรือมากกว่า 1.0 ทั้งนี้ ในการคำนวณความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรที่ได้กล่าวมาเป็นความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรตามสภาพการใช้งานและสภาพโครงสร้างของทางพิเศษในปัจจุบัน และยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ เช่น รูปแบบการจัดการจราจรและพฤติกรรมของผู้ใช้ทางพิเศษด้วย ดังนั้น จึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตตามการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้ใช้ทางพิเศษ