ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ โดยนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลักซึ่งมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนเพื่อเป็นรายได้ให้แก่กองทุนรวมทั้งสามารถสร้างการเจริญเติบโตของผลตอบแทนจากการลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กองทุนสามารถจ่ายผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ โดยทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนในครั้งแรก คือ สิทธิที่จะได้รับรายได้ร้อยละ 45 ของรายได้ค่าผ่านทางรวมสุทธิ ที่จัดเก็บได้จากเส้นทางในปัจจุบันของทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษบูรพาวิถี ระยะทางรวม 83.2 กิโลเมตร ซึ่งบริหารงานโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันโอนสิทธิ ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกองทุน

ชื่อกองทุนรวม

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

Thailand Future Fund

ชื่อย่อ

TFFIF


บริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)


ประเภทกองทุน

เป็นกองทุนรวมปิดที่เสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไปประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน

อายุกองทุน

ไม่มีกำหนดอายุ ทั้งนี้ สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ที่กองทุนเข้าลงทุนด้วยเงินจากการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนครั้งแรกมีอายุ 30 ปี นับจากวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ซึ่งคือวันโอนสิทธิตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้


ภาพรวมทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนในครั้งแรก

สิทธิที่จะได้รับรายได้ร้อยละ 45 ของรายได้ค่าผ่านทางรวมสุทธิ ที่จัดเก็บได้จากเส้นทางในปัจจุบันของทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษบูรพาวิถี ระยะทางรวม 83.2 กิโลเมตร ซึ่งบริหารงานโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันโอนสิทธิ ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ (RTA)