การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนครั้งแรก

การลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนครั้งแรกได้แก่การลงทุนในสิทธิใน รายได้ที่โอนที่เกิดขึ้นจากเส้นทางในปัจจุบันของทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก ซึ่ง กทพ. เป็นผู้ทำหน้าที่บริหาร จัดการตามธุรกิจปกติ (Day-to-Day Management) ตามที่กฎหมายกำหนด และตามข้อตกลงในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิใน รายได้

รายได้ที่โอนจะคิดเป็นร้อยละ 45 ของรายได้ค่าผ่านทางรวมสุทธิที่จัดเก็บได้จากเส้นทางในปัจจุบันของทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกเป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันโอนสิทธิ

กองทุนจะได้รับส่วนแบ่งในสัดส่วนที่ลดลงเฉพาะส่วนของรายได้ค่าผ่านทางรวมสุทธิที่เกินกว่าเป้าหมายรายได้ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจสำหรับ กทพ. ตามรายละเอียดที่กำหนดในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ทั้งนี้ เงินส่วนที่เหลือจากการลงทุนดังกล่าว (หากมี) จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนสำหรับงานด้านธุรการเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนครั้งแรก และใช้เป็นเงินทุนสำรอง รวมทั้งลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม


การลงทุนในทรัพย์สินหลัก - ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม

นอกเหนือจากการลงทุนของกองทุนในสิทธิในรายได้ที่โอนจากเส้นทางในปัจจุบันของทางพิเศษที่กองทุนเข้า ลงทุนในรายได้ครั้งแรกซึ่งกองทุนจะได้มาตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ บริษัทจัดการในนามของกองทุน อาจลงทุนใน กิจการโครงสร้างพื้นฐานอื่นโดยการได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ให้กระทาได้ และเป็นไป ตามโครงการจัดการกองทุน

การลงทุนในทรัพย์สินรอง - การลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนลงทุนได้

นอกจากการลงทุนในทรัพย์สินหลักตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้ว กองทุนอาจดาเนินการลงทุนในทรัพย์สินรองตามที่ กาหนดในกฎหมายหลักทรัพย์ และตามที่ ก.ล.ต. สานักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศ แก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่กองทุนสามารถลงทุนได้