โครงสร้างและการกำกับดูแลของ TFFIF ภายหลังจากการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

หมายเหตุ

(1) กระทรวงการคลังได้รับอนุมัติให้ถือหน่วยลงทุนและจองซื้อหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุน (ถ้ามี) เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 5 ปีนับจากวันที่หน่วยลงทุนของกองทุนที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีมูลค่าการจองซื้อรวมทั้งหมดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท เว้นแต่คณะรัฐมนตรีจะมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังจองซื้อหน่วยลงทุนในจำนวนที่สูงขึ้น