การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2564

รายงานการประชุม ดาวน์โหลดภาษาไทย ดาวน์โหลดภาษาอังกฤษ
คำถามคำตอบผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2564
รายงานข้อมูลของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) ประจำปี 2564 สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย:
1. สำเนารายงานข้อมูลการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ประจำปี 2563 และสำเนารายงานสรุปประเด็นสำคัญคำถามและคำตอบจากการส่งรายงานข้อมูลการประชุม
2. QR Code รายงานประจำปี 2564 และ QR Code งบการเงินสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564
3. งบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
4. การจ่ายเงินปันผลในรอบปีบัญชี สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
5. ประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ประจำรอบปีบัญชี 2565
6. แบบฟอร์มคำถามคำตอบสำหรับผู้ถือหน่วย