วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
30 มิถุนายน 2565 53,308,874,935.97 11.6649
31 มีนาคม 2565 53,285,137,792.08 11.6597
31 ธันวาคม 2564 53,311,637,331.53 11.6655
30 กันยายน 2564 53,183,905,603.45 11.6376
30 มิถุนายน 2564 53,327,084,060.10 11.6689
31 มีนาคม 2564 53,485,884,699.76 11.7036
31 ธันวาคม 2563 53,621,335,692.65 11.7333
30 กันยายน 2563 53,696,116,367.24 11.7497
30 มิถุนายน 2563 53,917,952,844.00 11.7982
31 มีนาคม 2563 54,110,048,980.54 11.8402
31 ธันวาคม 2562 54,242,616,152.30 11.8692
30 กันยายน 2562 54,331,149,842.25 11.8886
30 มิถุนายน 2562 46,027,529,744.44 10.0716
31 มีนาคม 2562 46,128,017,859.38 10.0936
31 ธันวาคม 2561 46,040,785,817.40 10.0745
30 ตุลาคม 2561 45,729,665,626.12 10.0064