วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
27 มกราคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562 ณ ห้องภิรัชฮอลล์ 2-3 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค บางนา เลขที่ 88 ถนน เทพรัตน์ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260